TS Online

Nhiệm vụ Tiên Nhân Cầu Hữu Duyên

6/17/2020 5:25:03 PM

Tên nhiệm vụ: Tiên Nhân Cầu Hữu Duyên

Điều kiện nhiệm vụ: cấp độ 25
Địa điểm: Long Thủ Sơn - Yên Nhiên
Nhiệm vụ tiếp theo: Long Thủ Kỳ Mịch
Vật phẩm nhận được: 3000 điểm kinh nghiệm, túi phúc thần.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Chân núi long thủ, tìm Nhà nhỏ Long Thủ tiến hành đối thoại với Long Thủ Tiên Nhân đồng ý giúp đỡ tìm Bích Ngọc.
2. Giao cho Long Thủ Tiên Nhân, đồng ý được vào Đường Mòn Long Thủ
3. Đến Đỉnh Núi Long Thủ 2 đối thoại với Kim Giác Long Vương, nhận được Thiên Hoả Thạch.
4. Trở về đối thoại với Long Thủ Tiên Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.

Bài viết liên quan