TS Online Mobile - Nhiệm vụ Tiên Nhân Cầu Hữu Duyên

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

17/06/2020 5:25 PM Nhiệm Vụ
Nhiệm vụ Tiên Nhân Cầu Hữu Duyên

Tên nhiệm vụ: Tiên Nhân Cầu Hữu Duyên

Điều kiện nhiệm vụ: cấp độ 25
Địa điểm: Long Thủ Sơn - Yên Nhiên
Nhiệm vụ tiếp theo: Long Thủ Kỳ Mịch
Vật phẩm nhận được: 3000 điểm kinh nghiệm, túi phúc thần.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Chân núi long thủ, tìm Nhà nhỏ Long Thủ tiến hành đối thoại với Long Thủ Tiên Nhân đồng ý giúp đỡ tìm Bích Ngọc.
2. Giao cho Long Thủ Tiên Nhân, đồng ý được vào Đường Mòn Long Thủ
3. Đến Đỉnh Núi Long Thủ 2 đối thoại với Kim Giác Long Vương, nhận được Thiên Hoả Thạch.
4. Trở về đối thoại với Long Thủ Tiên Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.