TS Online

Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

11/11/2020 3:56:36 PM

Thời gian: Sau bảo trì ngày 12/11 đến trước bảo trì 26/11

Nội dung: Thay đổi các mục đổi thưởng như sau:

Đổi thưởng Sự kiện đánh quái rớt vật phẩm

Số lượng

Vật phẩm

Đổi

Quà

Giới hạn

600

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

5 Tiên Đơn Năng Lượng

1 lần

180

Mật Tịch Lão Tử

600

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

5 Tiên Đơn Kiện Thể

1 lần

180

Mật Tịch Lão Tử

50

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

1 Đơn Thăng Hoa

5 lần

10000

Đồng

100

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

1 Làm Mới Hoàng Kim

10 lần

2000

Đồng

20

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

1 Túi Phúc Thần

99 lần

1000

Đồng

5

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

2 Đại Phúc Thần

999 lần

200

Đồng

5

Mật Tịch Lão Tử

>>> 

1 Làm Mới Hoàng Kim

10 lần

10000

Đồng

10

Mật Tịch Lão Tử

>>> 

1 Túi Lông Vũ Cấp 5

20 lần

20000

Đồng

5

Mật Tịch Lão Tử

>>> 

1 Túi Đại Phúc Thần

50 lần

5000

Đồng

 

 

Đổi Cửu Thánh Thú

Số lượng

Vật phẩm

Đổi

Quà

Giới hạn

1

Phiếu Dơi Trắng

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

300

Vàng

1

Phiếu Kèn Quân Sự

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

300

Vàng

1

Phiếu Phụng Hoàng

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

300

Vàng

1

Hổ Pháo

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

300

Vàng

1

Xe Hơi Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

300

Vàng

1

Phiếu Xe Lam

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

300

Vàng

1

Hỏa Tiễn Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

300

Vàng

1

UFO Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

300

Vàng

1

Tuyệt Ảnh Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

300

Vàng

 

Bài viết liên quan