TS Online

Sự kiện Lão Tử

11/11/2020 4:39:19 PM

Lão Tử

Thời gian rơi nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 12/11 đến 23h59 ngày 25/11

Thời gian đổi quà: Sau bảo trì ngày 12/11 đến trước bảo trì 26/11

Thời gian thu hồi: Trước bảo trì 26/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi luyện công với quái có cấp từ 30 trở lên có cơ hội nhận được Thư Pháp Lão Tử và Mật Tịch Lão Tử. Sử dụng 2 vật phẩm này có thể đổi quà tại giao diện Quà -> Đổi Quà.

Số lượng

Vật phẩm

Đổi

Quà

Giới hạn

600

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

5 Tiên Đơn Năng Lượng

1 lần

180

Mật Tịch Lão Tử

600

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

5 Tiên Đơn Kiện Thể

1 lần

180

Mật Tịch Lão Tử

50

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

1 Đơn Thăng Hoa

5 lần

10000

Đồng

100

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

1 Làm Mới Hoàng Kim

10 lần

2000

Đồng

20

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

1 Túi Phúc Thần

99 lần

1000

Đồng

5

Thư Pháp Lão Tử

>>> 

2 Đại Phúc Thần

999 lần

200

Đồng

5

Mật Tịch Lão Tử

>>> 

1 Làm Mới Hoàng Kim

10 lần

10000

Đồng

10

Mật Tịch Lão Tử

>>> 

1 Túi Lông Vũ Cấp 5

20 lần

20000

Đồng

5

Mật Tịch Lão Tử

>>> 

1 Túi Đại Phúc Thần

50 lần

5000

Đồng

 

Bài viết liên quan