TS Online

Khiêu chiến Boss Thế Giới

9/16/2020 5:43:40 PM

Khiêu chiến Boss Thế Giới

Thời gian: Sau bảo trì 17/09 đến trước bảo trì 08/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện chư vị đại hiệp mỗi ngày đánh boss thế giới sẽ được nhận thêm các phần quà hấp dẫn.

  • Vào các ngày Thứ Hai – Tư – Sáu – Chủ Nhật Boss Thế Giới sẽ đổi ngoại hình thành Ngô Cương.

  • Vào các ngày Thứ Ba – Năm – Bảy Boss Thế Giới sẽ đổi ngoại hình thành Hằng Nga.

Các loại phần thường nhận thêm trong thời gian này:

Phần thưởng tham gia: Mỗi ngày tham gia đánh Boss Thế giới sẽ nhận được thêm 30 Võ Tướng Phiến, 1 Túi Dũng Thông Dụng.

Phần thưởng Sát Thương Cao Nhất

Hạng

Quà

1

200 Võ Tướng Phiến

1 Bạo Linh Thạch

1 Ngọc Đại Phúc Thần

2

150 Võ Tướng Phiến

2 Công Linh Thạch

1 Ngọc Đại Phúc Thần

3

100 Võ Tướng Phiến

2 Công Linh Thạch

1 Ngọc Đại Phúc Thần

4

50 Võ Tướng Phiến

2 Thiên Cơ Phù

1 Ngọc Phúc Thần

5

50 Võ Tướng Phiến

2 Thiên Cơ Phù

1 Ngọc Phúc Thần

6

50 Võ Tướng Phiến

2 Thiên Cơ Phù

1 Ngọc Phúc Thần

7

50 Võ Tướng Phiến

1 Thiên Cơ Phù

1 Ngọc Phúc Thần

8

50 Võ Tướng Phiến

1 Thiên Cơ Phù

1 Ngọc Phúc Thần

9

50 Võ Tướng Phiến

1 Thiên Cơ Phù

1 Ngọc Phúc Thần

10

50 Võ Tướng Phiến

1 Thiên Cơ Phù

1 Ngọc Phúc Thần

 

 

Hạng sát thương tích lũy

Hạng

Quà

1

200 Trang Bị Phiến

2 Trí Linh Thạch

2 Khiêu Chiến Boss

2

150 Trang Bị Phiến

2 Trí Linh Thạch

2 Khiêu Chiến Boss

3

100 Trang Bị Phiến

2 Trí Linh Thạch

2 Khiêu Chiến Boss

4

50 Trang Bị Phiến

2 Túi Linh Thạch

1 Khiêu Chiến Boss

5

50 Trang Bị Phiến

2 Túi Linh Thạch

1 Khiêu Chiến Boss

6

50 Trang Bị Phiến

2 Túi Linh Thạch

1 Khiêu Chiến Boss

7

30 Trang Bị Phiến

1 Túi Linh Thạch

1 Khiêu Chiến Boss

8

20 Trang Bị Phiến

1 Túi Linh Thạch

1 Khiêu Chiến Boss

9

20 Trang Bị Phiến

1 Túi Linh Thạch

1 Khiêu Chiến Boss

10

20 Trang Bị Phiến

1 Túi Linh Thạch

1 Khiêu Chiến Boss

11~98

1 Túi Linh Thạch

1 Khiêu Chiến Boss

 

99

1 Túi Linh Thạch

2 Khiêu Chiến Boss

 

100~167

1 Khiêu Chiến Boss

 

 

168

1 Túi Linh Thạch

2 Khiêu Chiến Boss

 

169~443

1 Khiêu Chiến Boss

 

 

444

1 Túi Linh Thạch

2 Khiêu Chiến Boss

 

445~776

1 Khiêu Chiến Boss

 

 

777

1 Túi Linh Thạch

2 Khiêu Chiến Boss

 

778~887

1 Khiêu Chiến Boss

 

 

888

1 Túi Linh Thạch

2 Khiêu Chiến Boss

 

889~1313

1 Khiêu Chiến Boss

 

 

1314

1 Túi Linh Thạch

2 Khiêu Chiến Boss

 

1315~3000

2 Túi Dũng Thông Dụng

 

 

3001~

1 Túi Dũng Thông Dụng

 

 
 

Tích lũy sát thương cá nhân

Sát thương tích lũy

Quà

Số lượng

500

Nguyệt Quang Phiến

1

1000

Túi Dũng Thông Dụng

1

3000

Túi Tinh Thạch

1

6000

Lều Hành Quân

1

10000

Khiêu Chiến Boss

1

20000

Nước Chiến Đậu Yêu

5

50000

Nhanh Nhẹn Linh Thạch

1

160000

Trí Linh Thạch

1

200000

Công Linh Thạch

1

800000

Thiên Sư Phù

1

 


 

Bài viết liên quan