TS Online

Cập nhật Xổ Quà ngày 11/06

6/10/2020 2:56:17 PM

 

Sau bảo trì ngày 11/06 phần Xổ Quà sẽ có những thay đổi như sau:

Thêm giới hạn thời gian Cập nhật Xổ Quà ngày 11/06 các vật phẩm loại 1 như sau:

Phần thưởng loại 1

Cổ tay Huỷ Văn Địa

Cổ tay Huỷ Văn Thuỷ

Cổ tay Huỷ Văn Hoả

Cổ tay Huỷ Văn Phong

 

Bài viết liên quan