TS Online

Cập nhật Xổ Quà

5/13/2020 2:50:19 PM

Sau bảo trì ngày 14/05, chúng tôi sẽ thêm các phần thưởng mới cho vòng quay Xổ Quà, cụ thể như sau:

Thêm giới hạn thời gian từ sau bảo 14/05 đến trước bảo trì ngày 28/05

Phần Thưởng Loại 1

Tay Khí Võ Địa

Tay Khí Võ Thuỷ

Tay Khí Võ Hoả

Tay Khí Võ Phong

Phần thưởng loại 2

Mẹ Vĩ Đại Mê

Chủ Khách Sạn Mê

K.Tỏa Mẹ Vĩ  Đại

K.Tỏa Chủ Khách Sạn

Bí Cấp Mẹ Vĩ  Đại

Bí Cấp Chủ Khách Sạn

 

 

Phần thưởng mới không giới hạn thời gian:

Phần thưởng loại 2

Tê Giác Vàng

Cá Mập Đầu Búa Phiếu

 

Bài viết liên quan