TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 17/10

10/16/2019 4:23:58 PM

Sau khi bảo trì cập nhật ngày 17/10, Cashshop cũng có những thay đổi mới cụ thể như sau.

Mở bán 2 gói mới

Hộp Hắc Ám – Giá 29 vàng: Có cơ hội mở ra được Hộp Bảo Hắc Ám để nhận bộ thời trang Hắc Ám.

Hình ảnh bộ trời trang Hắc Ám

Túi Sư Tử - Giá 29 vàng: Có cơ hội mở ra ngoại hình tọa kỳ - Sử Tử

Hình ảnh thú cưới Sư Tử

Thời gian mở bán: sau bảo trì 17/10 đến trước khi bảo trì 31/10

Mở bán 2 gói triệu hồi mới:

Rút Thẻ Đặc Biệt (1 lần và 10 lần) Khi mua hai gói này sẽ có khả năng mở ra được thẻ thuộc Ngũ Hổ Tướng: Quan Vũ – Trương Phi – Triệu Vân – Hoàng Trung – Mã Siêu và Nương Tử Quân: Hoàng Nguyệt Anh – Cam Phu Nhân – My Phu Nhân với tỷ lệ cao.

Thời gian mở bán: Sau bảo trì 17/10 đến trước khi bảo trì ngày 31/10

Kết thúc bán các gói vật phẩm sau:

  • Túi Thiên Sứ

  • Túi Phúc Ưng

  • 2 Gói Triệu tướng đặc biệt (1 lần và 10 lần) của sự kiện Tứ Đại Quân Sư.

Bài viết liên quan