TS Online

Anh Hùng - Mỹ Nhân

10/30/2019 7:16:09 PM

Anh Hùng - Mỹ Nhân

Thời gian: Sau bảo trì 31/10 đến sau bảo trì 14/11

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện Cashshop sẽ xuất hiện 2 gói Rút Thẻ Đặc Biệt (1 lần và 10 lần) Khi mua hai gói này sẽ có khả năng mở ra được thẻ thuộc Anh Hùng và Mỹ Nhân: Lữ Bố - Cao Thuận - Trần Cung - Hoa Hùng - Điêu Thuyền với tỷ lệ cao.

Bài viết liên quan