TS Online Mobile - Thay đổi tỉ lệ quy đổi DzoCoin/ Dzodong khi nạp qua Ngân hàng - ATM

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/07/2021 9:51 AM Thông Tin Nạp
Thay đổi tỉ lệ quy đổi DzoCoin/ Dzodong khi nạp qua Ngân hàng - ATM

Từ hôm nay tỉ lệ nạp DzoCoin và DzoDong thông qua hình thức Ngân hàng – ATM sẽ có những thay đổi như sau: