TS Online

[VIDEO] Hướng dẫn mở bản đồ Quan Trung và đến thành Trường An

10/3/2019 5:06:27 PM

Hôm nay, TS Online Mobile đã update mở thêm bản đồ mới đó là Quan Trung. Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn đến với bản đồ này cũng như lưu vị trí thành Trường An ở bản đồ Quan Trung.

Đến bản đồ Quan Trung: Di chuyển từ Kí Châu bằng đường thủy đến Tân Quan, Ung Châu. Đánh cửa ải để vào Map Quan Trung (Lưu ý: Ải khá mạnh nên cần pt nhiều người để cùng đánh)

Lưu thành Trường An: Sau khi vượt ải, các bạn vào Vị trí -> Nơi Luyện ->Quan Trung, Ung Châu -> Rừng Bắc Địa. Di chuyển auto hết động rồi tìm thành Trường An.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Bài viết liên quan