TS Online Mobile - THÔNG BÁO MỞ MÁY CHỦ MỚI S16 - ĐẠI QUÂN SƯ

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

25/05/2023 12:20 PM Cập Nhật
THÔNG BÁO MỞ MÁY CHỦ MỚI S16 - ĐẠI QUÂN SƯ

Tên máy chủ mới S16:  ĐẠI QUÂN SƯ

Thời gian khai mở:  Sau bảo trì ngày 01/06

Quà tặng máy chủ mới: Rương Máy Chủ Mới 1 - Rương Máy Chủ Mới 2 - Rương Máy Chủ Mới 3