TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 31/10

10/30/2019 7:00:56 PM

Sau khi bảo trì định kỳ vào ngày 31/10, chúng tôi sẽ cập nhật thêm các item mới để phù hợp với lễ hội halloween:

Mở bán 2 gói mới

Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 31/10 đến trước bảo trì ngày 14/11

Rương Halloween - Giá 29 Vàng:

Hộp bảo bí ngô

Trang Phục Halloween

Túi Bí Ngô - Giá 29 Vàng:

Thú cưỡi Đèn Bí Ngô

Song song đó chúng tôi sẽ ngưng bán 2 món:

  • Hộp Hắc Ám
  • Túi Sư Tử

Bài viết liên quan