TS Online Mobile - Tổng hợp skills hệ THỦY - Ts Online Mobile

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

06/07/2020 2:32 PM Tính Năng
Tổng hợp skills hệ THỦY - Ts Online Mobile

THỦY

Skills hệ Thủy chưa chuyển sinh

        

   

Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
   Nước Ngập  Không 8 1 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Băng Kiếm  Nước Ngập 12 3 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
- Hợp kích
 
Dũng Tuyền  Băng Kiếm 18 5 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
 
   Hồng Thủy  Dũng Tuyền 18 8 - Tấn công
- Int
- Đa thể (5)
- Hàng Ngang
 
   Băng Đá  Hồng Thủy 19 9 - Tấn công
- Int
- Đa thể (4)
- Chữ T
 
  Băng Tan  Băng Đá 10 1 - Debuff
- Sử dụng được trên hai phe
- Đơn thể
Giải trừ hiệu ứng băng phong lên 1 mục tiêu.
Băng Phong Băng Đá 32 16 - Khống Chế
- Đơn thể
- 6 turn (tính từ turn trói)
 
Băng Tường  Nước Ngập 11 4 - Khiên
- Đơn thể
- Tạo một tấm khiên, giảm một lượng lớn damage nhận vào;
- Với hệ bị khắc chỉ nhận 1HP
Thanh Lưu Băng Tường 22 6 - Buff - tức thì
- Đơn thể
Kỹ năng hồi 1 lượng HP và SP cho 1 mục tiêu
Thuật Trị Liệu Thanh Lưu 35 8 - Buff - tức thì
- Đơn thể
Kỹ năng hồi 1 lượng lớn HP cho 1 mục tiêu
Toàn Trị Liệu Thuật Thuật Trị Liệu 42 9 - Buff - tức thì
- Toàn thể
Kỹ năng hồi 1 lượng lớn HP cho:
- Lvl 1: 3 mục tiêu
- Lvl 4: 4 mục tiêu
- Lvl 7: 6 mục tiêu
- Lvl 10: Toàn thể

Hồi Sinh

Toàn Trị Liệu Thuật 40 12 - Buff - tức thì
- Đơn thể
Kỹ năng hồi sinh, với lượng HP được hồi lên đến 100% ở level 10
Thuật Hồi Ma  Thanh Lưu 35 8 - Buff - tức thì
- Đơn thể
Kỹ năng hồi 1 lượng lớn SP cho 1 mục tiêu
Toàn Hồi Ma Thuật Thuật Hồi Ma 40 9 - Buff - tức thì
- Toàn thể
Kỹ năng hồi 1 lượng lớn SP cho:
- Level 1: 3 mục tiêu
- Level 4: 4 mục tiêu
- Level 7: 6 mục tiêu
- Level 10: Toàn thể
Giải Trừ  Toàn Hồi Ma Thuật 15 12 - Debuff
- Sử dụng được trên hai phe
- Đơn thể
Kỹ năng giải trừ tất cả trạng thái lên 1 mục tiêu.
Triệu Gọi  Lv 30;
Hoàn thành Q cô gái trẻ bị thương.
120 Ngọc Triệu Gọi - Buff/debuff
- Sử dụng được trên hai phe
- Toàn thể
- Gọi thủy thần với khả năng giải trừ trạng thái có lợi ở phe đối thủ hoặc trạng thái bất lợi ở phe ta và hồi HP với đồng đội không có trạng thái bất lợi.
- Mục tiêu thay đổi theo level:
- Level 1: 3 mục tiêu
- Level 4: 4 mục tiêu
- Level 7: 6 mục tiêu
- Level 10: Toàn thể


Skills hệ Thủy chuyển sinh

    

Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
Thủy Khí Hoàn thành 1 nhánh kĩ năng hệ thủy chưa chuyển sinh 0 1 - Bị động Tăng damage cho các skill thủy chuyển sinh
Băng Trảm Thủy khí 24 7 - Tấn công
- Int
- Đơn thể, hợp kích
 
Băng Phách Băng Trảm 30 9 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể, hợp kích
 
Băng Thương  Băng Phách 50 12 - Tấn công
- Int
- Toàn thể
 
Đình Thủy  Thủy khí 45 10 - Buff
- Đơn thể
- 3 turn hồi HP
Hồi 1 lượng HP sau mỗi lượt đánh, kỹ năng tồn tại 3 turn
Trạng Giải  Đình Thủy 48 15 - Debuff
- Sử dụng được trên hai phe
- Đa thể (3)
Kỹ năng giải trừ tất cả trạng thái lên 3 mục tiêu.
Miêu Thủy  Trạng Giải 72 15 - Buff - tức thì
- Toàn thể
Kỹ năng hồi 1 lượng HP & SP cho:
- Level 1: 3 mục tiêu
- Level 4: 4 mục tiêu
- Level 7: 6 mục tiêu
- Level 10: Toàn thể


Skills hệ Thủy tái sinh

Để học skill tái sinh của hệ yêu cầu:

  • Đã học Đại chu thiên
  • Đã học ít nhất 1 skill nghề
  • Đang có 1 ô trống sau skill nghề (đã gán Ball vào)
  • Đã học kỹ năng tiên quyết như bên dưới.
Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
Thiên Băng Vũ Băng Phong 52 5 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
- Hợp kích
- Hiệu ứng bphong
Kỹ năng Int đơn thể hợp kích mạnh nhất tái sinh hệ thủy kèm hiệu ứng băng phong (random) trong 3 turn
Sương Quyền Băng Phong 52 5 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
- Hiệu ứng bphong
Kỹ năng atk đơn thể tái sinh hệ thủy kèm hiệu ứng băng phong (random) trong 3 turn
Cam Lâm Toàn Trị Liệu 72 7 - Buff - tức thì
- Toàn thể
Kỹ năng hồi 1 lượng lớn HP & SP cho:
- Level 1: 3 mục tiêu
- Level 4: 4 mục tiêu
- Level 7: 6 mục tiêu
- Level 10: Toàn thể
Ma Thuật Toàn Hồi Ma 60 7 - Buff - tức thì
- Toàn thể
Kỹ năng hồi 1 lượng cực lớn SP cho:
- Level 1: 3 mục tiêu
- Level 4: 4 mục tiêu
- Level 7: 6 mục tiêu
- Level 10: Toàn thể
Nhất Thiểm Băng Phách 60 9 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
Kỹ năng atk đơn thể tái sinh mạnh nhất hệ thủy.
Lục Băng Vũ Băng Thương 84 14 - Tấn công
- Int
- Toàn thể
Kỹ năng toàn thể tái sinh hệ thủy
Vô Tưởng Đình Thủy 52 10 - Buff
- Đơn thể
- 3 turn hồi HP
Hồi 1 lượng lớn HP sau mỗi lượt đánh, kỹ năng tồn tại 3 turn
Giải Thuật Trạng Giải 60 15 - Debuff
- Sử dụng được trên hai phe
- Đa thể (6)
Kỹ năng giải trừ tất cả trạng thái lên 6 mục tiêu.