TS Online

Vận Tiêu – Phó Bản

9/16/2020 6:08:12 PM

Vận Tiêu – Phó Bản

Thời gian: Sau bảo trì ngày 17/09 đến 23h59 ngày 30/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp mỗi lần hoàn thành phó bản (đội và đơn) hoặc vận tiêu sẽ nhận thêm phần thưởng.

Loại hình

Phần thưởng

Phó Bản

1 「Mừng」 / 1 lần

Vận Tiêu

3 「Sinh」 / 1 lần

 

Bài viết liên quan