TS Online Mobile - Ưu đãi Vận Tiêu – Phó Bản

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/10/2021 3:09 PM Sự kiện
Ưu đãi Vận Tiêu – Phó Bản

Thời gian: Sau bảo trì 14/10 đến trước bảo trì 23h59 27/10

Nội dung:

  • Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp sẽ nhận được thêm 2 Hoa Hồng cho mỗi lần hoàn thành vận tiêu

  • Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp sẽ nhận được thêm 3 Hoa Hồng cho mỗi lần hoàn thành phó bản Đơn hoặc Đội.