TS Online Mobile - Ưu Đãi Phó Bản – Vận Tiêu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

22/07/2020 4:44 PM Sự kiện
Ưu Đãi Phó Bản – Vận Tiêu

Ưu Đãi Phó Bản – Vận Tiêu

Thời gian: Sau bảo trì ngày 23/07 đến 23h59 ngay 05/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp mỗi lần hoàn thành phó bản (đội và đơn) hoặc vận tiêu sẽ nhận thêm phần thưởng là Mảnh Áo Bơi.

Loại hình

Phần thưởng

Phó Bản

1 Mảnh Áo Bơi / 1 lần

Vận Tiêu

3 Mảnh Áo Bơi / 1 lần

 

Mảnh Áo Bơi, chư vị đại có thể sử dụng để đổi quà ở Giao diện: Quà -> Đổi Quà.