TS Online

Ưu đãi Lật Ô – Xổ Quà

9/16/2020 6:05:45 PM

Ưu Đãi Xổ Quà

Thời gian: Sau bảo trì 17/09 đến 23h59 ngày 23/09

Nôi dung: Khi sử dụng vòng quay xổ quà trong thời gian này chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Quay

Quà

Số lượng

Quay 1 lần

Xúc Xắc

1

Quay Nhân Đôi

Xúc Xắc

2

Quay 3 lần

Xúc Xắc

3

 

 

Đổi quà từ Xúc Xắc vào giao diện Quà -> Đổi Quà! Xem chi tiết tại đây!

Xúc Xắc May Mắn sẽ biến mất vào sau bảo trì 08/10/2020

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

10

Xúc Xắc May Mắn

>>>

Ngự Thiên

10

Xúc Xắc May Mắn

>>>

Đế Tôn

10

Xúc Xắc May Mắn

>>>

Diệt Thế

10

Xúc Xắc May Mắn

>>>

Ma Đế

1

Xúc Xắc May Mắn

>>>

Phúc Thần

 

Ngoài ra, từ sau bảo trì 17/09 đến trước 08/10/2020, danh sách phẩn thưởng loại 2 sẽ có các vật phẩm sau:

  • Mẹ Vĩ Đại Mê

  • Chủ Khách Sạn Mê

  • T.Tinh Văn Ương

  • T.Tinh Mẹ Vĩ  Đại

  • T.Tinh Chủ Khách Sạn

  • Lữ Bố Mê


Ưu Đãi Lật Ô

Thời gian: Sau bảo trì 17/09 đến 23h59 ngày 30/09

Nội dung: trong thời gian sự kiện, tiêu Xu Đỏ lật ô đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Trao Quà: Quà được trao qua thư sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

Đạt mốc cao hơn nhận quà của mốc thấp hơn

Phần thưởng sẽ được làm mới khi đạt mốc 60 và giữ lại phần Xu Đỏ dư cho lần sau.

Điểm tích lũy dư sẽ được giữ nguyên không làm mới khi qua ngày mới.

Ví dụ: Khi sử dụng Xu Đỏ lật ô đạt 62 lần thì sẽ nhận được phần quà các mốc 06-60. Phần thưởng và mốc sẽ được làm mới tính lại từ đầu với số điểm tích lũy là 2.

Phần Thưởng

Mức Tiêu Xu

Vật Phẩm

Số Lượng

06

「Sinh」

3

60

Hộp Tiêu Phí

1

 

Hộp Tiêu Phí chư vị đại hiệp có thể dùng để đổi quà tại giao diện Quà -> Đổi Quà.

Hộp Tiêu Phí chưa sử dụng sẽ biến mất sau bảo trì ngày 08/10

Bài viết liên quan