TS Online

Update Cashshop ngày 14/11

11/13/2019 4:25:27 PM

Sau bảo trì ngày 14/11 trong Cashshop sẽ có thay đổi.

Đóng bán các vật phẩm

  • Túi Halloween

  • Túi Bí Ngô


Mở bán 3 Gói mới

  • Hộp Trân Bảo – Giá 1 Vàng

  • Hộp Nữ Hầu – Giá 29 Vàng

  • Túi Chuột Nước – Giá 29 vàng

Thời gian: Sau bảo trì ngày 14/11 đến trước bảo trì ngày 28/11

Hộp trân bảo

Túi Trân Bảo

Tam Quốc Đồ

  • Sử dụng Tam Quốc Đồ có thể đổi được các thẻ tướng thuộc nhóm TAM QUỐC TRANH BÁ ở giao diện đổi quà.

Hộp Nữ Hầu

Hộp Bảo Nữ Hầu

Túi Chuột Nước

Chuột nước phiếu


Mở bán Túi Phần Thưởng Giới Hạn

Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 14/11 đến 23h59 ngày 27/11

Mở bán Túi Phần Thưởng Giới Hạn trong cashshop mua một lần sẽ nhận được phần thưởng qua thư mỗi ngày. Phần thưởng cụ thể:

 

Quà

Số Lượng

Ngày 1

Phiếu rút thẻ

5

Ngày 2

Phiếu rút võ tướng

5

Ngày 3

Võ tướng phiến

5000

Ngày 4

Trang bị phiến

500

Ngày 5

Xu Sự kiện

10

Ngày 6

Túi đại phúc thần

5

Ngày 7

Túi Lông cấp 1

20

Ngày 8

Dị Giới hộ phù

3

Ngày 9

Xu Sự Kiện

15

Ngày 10

Túi linh thạch

10

Ngày 11

Thiên cơ phù

5

Ngày 12

Xu sự kiện

15

Ngày 13

Hộp luyện công siêu

5

Ngày 14

Quyển chọn kim tỏa

1

Lưu ý:

  • Phần thưởng hằng ngày sẽ được phát qua thư, thư tồn tại trong vòng 7 ngày, sau 7 ngày sẽ xóa.

  • Mỗi người chỉ được mua 1 gói

  • Quà ngày đầu tiên sẽ được trao vào thư ngay sau khi mua gói. Các phần quà của các ngày tiếp theo sẽ được trao lần lượt theo ngày đến khi đủ ngày 14 ngày kể cả khi gói bán đã đóng lại

  • Kim Tỏa Tự Chọn phát vào ngày thứ 14 sẽ được tự chọn một trong các kim tỏa sau đây: Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Bàng Thống, Gia Cát Lượng, Tôn Quyền, Chu Du, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Lục Tốn, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Tào Tháo, Quách Gia, Chân Mật, Hứa Chử, Tư Mã Ý.

Bài viết liên quan