TS Online Mobile - Thêm mới Lật Ô

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2022 3:25 PM Sự kiện
Thêm mới Lật Ô

Thời gian: Sau bảo trì 05/05 đến trước bảo trì 02/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, phần thưởng lật ô sẽ được bổ sung các vật phẩm sau:

  • Túi NN VK Hiền Thê

  • Hộp VK Hậu Sinh

  • Vũ Khí NN Bất Hòa

  • Túi VK NN Tuổi Cao