TS Online Mobile - Thay Đổi Danh Mục Đối Thưởng Đặc Biệt

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/07/2021 4:21 PM Sự kiện
Thay Đổi Danh Mục Đối Thưởng Đặc Biệt

Thời gian: Sau bảo trì 22/07 đến trước bảo trì 05/08

Nội dung: Trong thời gian này mục Đổi Quà tại giao diện quà sẽ có những phần đổi thưởng như sau:

Đổi Thưởng Thiên Ám Ngục Phiếu

Suối Long Tuyền

Đổi Thưởng Tiêu Tích Lũy

Đổi thưởng Nạp Tích Lũy

Thời gian thu hồi: