TS Online Mobile - Thay đổi Danh Mục Đổi Thưởng Đặc Biệt

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

23/06/2021 4:13 PM Sự kiện
Thay đổi Danh Mục Đổi Thưởng Đặc Biệt

Sau bảo trì ngày 24/06, danh mục đổi thưởng đặc biệt có những thay đổi sau

Thời gian: Sau bảo trì 24/06 đến trước bảo trì 08/07

Đánh quái rơi vật phẩm – Nhạn Điêu Tuyết

Nạp – Tiêu

Thiên Quyển

Xúc Xắc Tiêu Phí

Các vật phẩm: Quà Tích Nạp, Quyển Đổi Tiêu Phí và Xúc Xắc Tiêu Phí sẽ được thu hồi trước bảo trì 08/07.