TS Online

Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

1/6/2021 3:52:32 PM

Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 07/01 đến trước bảo trì 21/01

Nội dung: Giao diện Quà -> Đổi Quà sẽ thay đổi như sau:

Đổi thưởng đánh quái rớt vật phẩm

Số lượng

Nguyên liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

250

Nấm Linh Chi

>>> 

1 Tiên Đơn Bảo Hộp

5 Lần

25

Sâm Ngàn Năm

200

Nấm Linh Chi

>>> 

10 Đơn Thăng Hoa

1 Lần

40000

Đồng

100

Nấm Linh Chi

>>> 

10 Xu Vàng

10 Lần

10000

Đồng

20

Nấm Linh Chi

>>> 

1 Túi Phúc Thần

99 Lần

5000

Đồng

5

Nấm Linh Chi

>>> 

2 Đại Phúc Thần

999 Lần

200

Đồng

5

Sâm Ngàn Năm

>>> 

20 Làm mới lật ô

10 Lần

5000

Đồng

5

Sâm Ngàn Năm

>>> 

2 Túi Đại Phúc Thần

50 Lần

10000

Đồng

50

Sâm Ngàn Năm

>>> 

1 Thái Thượng Kim Đan

1 Lần

100000

Đồng

 

Tổng hợp

Số lượng

Nguyên liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

4

Thiên Ám NN Phiếu

>>> 

Thiên Ám Ngục Phiếu

Không giới hạn

5

Võ Tướng Bạch Đơn

>>> 

Võ Tướng Hoàng Đơn

100

Đồng

5

Võ Tướng Thanh Đơn

>>> 

Võ Tướng Diễm Đơn

200

Đồng

4

Võ Tướng Hoàng Đơn

>>> 

Võ Tướng Lam Đơn

400

Đồng

20

Võ Tướng Hồng Đơn

>>> 

Võ Tướng Chanh Đơn

1000

Đồng

5

Võ Tướng Diễm Đơn

>>> 

Võ Tướng Thủy Đơn

1000

Đồng

5

Bạch Sắc Đơn

>>> 

Hoàng Kim Đơn

100

Đồng

5

Thanh Lục Đơn

>>> 

Sí Diễm Đơn

200

Đồng

4

Hoàng Kim Đơn

>>> 

Thiên Lam Đơn

400

Đồng

20

Phấn Hồng Đơn

>>> 

Quất Chanh Đơn

1000

Đồng

5

Sí Diễm Đơn

>>> 

Thủy Lam Đơn

1000

Đồng

 

 

Đổi Tiêu Nạp

Số lượng

Nguyên liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

500

Quà Tích Nạp

>>> 

Thiên Thần Chúc Phúc

1 Lần

6

Quà Tích Nạp

>>> 

Đèn Sinh Mạng Cao

20 Lần

2

Quà Tích Nạp

>>> 

Đèn Sinh Mạng Sơ

30 Lần

500

Quà Tích Nạp

>>> 

Chân Thiên Thần Phù

1 Lần

1

Quà Tích Nạp

>>> 

5 Đại Phúc Thần

No Limit

20

Quyển Đổi Tiêu Phí

>>> 

Đèn Sinh Mạng Sơ

20 Lần

6

Quyển Đổi Tiêu Phí

>>> 

4 Xu Đỏ

99 Lần

200

Quyển Đổi Tiêu Phí

>>> 

Tiên Đơn Bảo Hộp

2 Lần

3

Quyển Đổi Tiêu Phí

>>> 

50.000 Đồng

No Limit

1

Quyển Đổi Tiêu Phí

>>> 

2 Đại Phúc Thần

No Limit

 

Số lượng

Nguyên liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

1

Quà Sinh Nhật

>>> 

Đại Phúc Thần

No Limit

 

Đổi hộp quà mừng (sự kiện sẽ cập nhật sau)

Số lượng

Nguyên liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

1

Hộp Quà Mừng

>>> 

1 Điểm

No Limit

10

Hộp Quà Mừng

>>> 

10 Điểm

50

Hộp Quà Mừng

>>> 

50 Điểm

100

Hộp Quà Mừng

>>> 

100 Điểm

 

Thời gian thu hồi nguyên liệu:

Quà tích Nạp – Sau bảo trì ngày 21/01

Quyển đổi Tiêu phí – Sau bảo trì ngày 21/01

Bài viết liên quan