TS Online

Thay Đổi Danh Mục Đổi Thưởng Đặc Biệt

9/1/2020 4:14:33 PM

Sau bảo trì ngày 03/09, mục Đổi Quà của game sẽ có những thay đổi như sau:

Đóng phần thêm mới ở bảo trì ngày 20/08.

Thêm mới các phần đổi thưởng sau có thời gian kéo dài đến trước bảo trì 17/09

Đổi Thưởng Tướng Tinh

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

4

Bí Cấp Chu Du

>>>

T.Tinh Chủ Khách Sạn

1 lần

4

Bí Cấp Tào Phi

4

K.Tỏa Tư Mã Ý

4

G.C.Lượng Mê

4

T.Tinh Lưu Bị

4

Bí Cấp Tiểu Kiều

>>>

T.Tinh Mẹ Vĩ  Đại

1 lần

4

Bí Cấp Tôn Th.Hương

4

K.Tỏa Trương X.Hoa

4

Hoàng Nguyệt Anh Mê

4

T.Tinh Chân Mật

 

Hoa Báo Hiếu

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

50

Hoa Báo Hiếu

>>>

1 Tạo hình áo bơi

3 lần

1

K.Tỏa Lữ Bố

>>>

1 Mê Nh. Điêu Tuyết 2

1 lần

2

K.Tỏa Viên Thuật

2

K.Tỏa Nhạn Đ.Tuyết

70

Hoa Báo Hiếu

500,000

Đồng

5

Hoa Báo Hiếu

>>>

100 Phúc Thần

5

Hoa Báo Hiếu

>>>

4 Xu Đỏ

5

Hoa Báo Hiếu

>>>

4 Xu Vàng

25

Hoa Báo Hiếu

>>>

1 Thẻ Hoa Hùng

1 lần

25

Hoa Báo Hiếu

>>>

1 Thẻ Nhan Lương

1 lần

25

Hoa Báo Hiếu

>>>

1 Thẻ Văn Xú

1 lần

 

Hoa Báo Hiếu không sử dụng sẽ biến mất vào lúc 10h00 ngày 17/09

Hỷ Tước

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

20

Hoàng Hỷ Tước

>>>

1 Cỏ Lau Bình An

20

Lam Hỷ Tước

>>>

1 Cỏ Lau Bình An

20

Hồng Hỷ Tước

>>>

1 Cỏ Lau Bình An

20

Lục Hỷ Tước

>>>

1 Cỏ Lau Bình An

 

Cỏ Lau Bình An

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

30

Cỏ Lau Bình An

>>>

1Thẻ Tình Nhân

1

30

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Thẻ Cầu Ô Thước

1

30

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Kiếm Kim Đồng

1

30

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Kiếm Ngọc Nữ

1

30

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Thải Phiến-Hóa Điệp

1

50

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Làm Mới Hoàng Kim

5

7

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Làm Mới Võ Tướng

10

7

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Làm Mới Trang Bị

10

20

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Đèn Sinh Mạng Sơ

40

5

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Túi Lông Cấp 3

50

10

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Chocolate Chân Tình

5

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Ngưu Lang Niệm

5

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Chức Nữ Đai

5

Cỏ Lau Bình An

>>>

1 Ngọc Thất Tịch

1

Cỏ Lau Bình An

>>>

5 Phúc Thần

 

Bài viết liên quan