TS Online

Thay Đổi danh mục Đổi Thưởng Đặc Biệt

7/1/2020 4:41:32 PM

Sau bảo trì 02/07 mục Đổi Quà tại giao điện Quà sẽ có những thay đổi như sau:

Đóng các phần đổi thưởng thêm mới có giới hạn thời gian ngày 11/06

Thêm các mục đổi thưởng sau đây từ sau bảo trì 02/07 đến trước bảo trì 09/07:

Đổi Thưởng Vui Cùng Ba Đậu Yêu

Số lượng

Nguyên liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

500

Huy Hiệu Kim Đậu

>>> 

Kỹ Năng Đan

1

500

Huy Hiệu Ác Đậu

100.000

Đồng

20

Huy Hiệu Kim Đậu

>>> 

Túi Đại Phúc Thần

1

20

Huy Hiệu Ác Đậu

10

Huy Hiệu Kim Đậu

>>> 

20 Đại Phúc Thần

10

Huy Hiệu Ác Đậu

>>> 

20 Đại Phúc Thần

20

Huy Hiệu Kim Đậu

>>>

Đề Hồ Đơn

20

20

Huy Hiệu Ác Đậu

100

Huy Hiệu Kim Đậu

>>> 

Ba Đậu 3 Ngày

1

100

Huy Hiệu Ác Đậu

 

Hộp mảnh Thiên Châu

Số lượng

Nguyên liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

888

Huy Hiệu Kim Đậu

>>> 

3 Hộp Mảnh Thiên Châu

1

888

Huy Hiệu Ác Đậu

888.888

Đồng

8

Búp Bê Kim Ba Đậu

8

Búp Bê Ác Ma Ba Đậu

 

Đổi thưởng từ sự kiện Ưu Đãi Phó Bản

Số lượng

Nguyên liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

30

Búp Bê Kim Ba Đậu

>>>

5 Làm Mới Hoàng Kim

3

1

Búp Bê Kim Ba Đậu

 >>>

Búp Bê Ác Ma Ba Đậu

10.000

Đồng

1

Búp Bê Kim Ba Đậu

 >>>

Túi Đại Phúc Thần

10

 

Mê – Tướng Tinh Văn Ương

Số lượng

Nguyên liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

1

K.Tỏa Lữ Bố

>>> 

Văn Ương Mê

1

2

Triệu Vân Mê

3

Bí Cấp Điển Vi

4

Bí Cấp Quan Vũ

5

Bí Cấp Mã Siêu

2000

Bùa Ước Nguyện

>>> 

Tướng Tinh Văn Ương

1

(Bừa Ước Nguyện lấy từ Hộp Ước Nguyện Văn Ương – 59 vàng trong Cashshop, vật phẩm này sẽ bị thu hồi sau bảo trì 09/07)

Bài viết liên quan