TS Online

Thay đổi danh mục đổi quà đặc biệt

10/28/2020 4:19:33 PM

Sau bảo trì ngày 29/10, phần đổi quà ở giao diện Quà sẽ có những thay đổi như sau.

Thêm mới phần đổi quà có giới hạn thời gian từ sau bảo trì ngày 29/10 đến trước bảo trì 12/11

Đổi Cửu Thánh Thú

Nguyên liệu

Đổi

Phần quà

Giới hạn

Phiếu Dơi Trắng

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

Không giới hạn

300 Vàng

Vé Ô Tô Sét

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

Không giới hạn

300 Vàng

Vé Ô Tô Lửa

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

Không giới hạn

300 Vàng

Hổ Pháo

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

Không giới hạn

300 Vàng

Xe Hơi Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

Không giới hạn

300 Vàng

Phiếu Xe Lam

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

Không giới hạn

300 Vàng

Hỏa Tiễn Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

Không giới hạn

300 Vàng

UFO Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

Không giới hạn

300 Vàng

Tuyệt Ảnh Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú 3

Không giới hạn

300 Vàng

 

Đổi thưởng Hallowen

Nguyên liệu

Đổi

Phần quà

Giới hạn

Bí Cấp Bí Ngô Ma

>>> 

10 Hộp Xu Đỏ

1 lần

10 Bí Ngô Nhỏ

>>> 

Thẻ Viên Thiệu

1 lần

10 Bí Ngô Nhỏ

>>> 

Thẻ Đổng Trác

1 lần

10 Bí Ngô Nhỏ

>>> 

Thẻ Tôn Kiên

1 lần

 

Bài viết liên quan