TS Online Mobile - Thay đổi danh mục đổi quà đặc biệt

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

14/10/2020 3:51 PM Sự kiện
Thay đổi danh mục đổi quà đặc biệt

Sau bảo trì ngày 15/10, phần đổi quà ở giao diện Quà sẽ có những thay đổi như sau.

Thêm mới phần đổi quà có giới hạn thời gian từ sau bảo trì ngày 15/10 đến trước bảo trì 29/10

Đổi Tướng tinh – Mê

Số lượng

Nguyên liệu

Đổi

Quà

Giới hạn

5

Bí Cấp Tiểu Kiều

>>>

T.Tinh Nh.Đ.Tuyết

1 lần

5

Bí Cấp Đại Kiều

4

K.Tỏa Điêu Thuyền

4

Chân Mật Mê

3

T.Tinh Tôn Th.Hương

5

Bí Cấp Chân Mật

>>>

Tướng Tinh Cửu Sởi

1 lần

5

Tiểu Kim Mê

4

K.Tỏa Tiểu Kiều

4

K.Tỏa Đại Kiều

3

T.Tinh Thái Văn Cơ

3

T.Tinh Đại Kiều

>>>

Mê Nhạn Điêu Tuyết

1 lần

3

K.Tỏa Chân Mật

3

Tiểu Kiều Mê

3

Bí Cấp Tôn Th.Hương

3

T.Tinh Chân Mật

>>>

Mê Cửu Sởi

1 lần

3

K.Tỏa Tôn Th.Hương

3

Điêu Thuyền Mê

3

Bí Cấp Thái Văn Cơ

 

Đổi Kẹo Mút

Số lượng

Nguyên liệu

Đổi

Quà

Giới hạn

40

Kẹo Mút Xanh

>>>

Túi Đại Phúc Thần

30 lần

4

Kẹo Mút Xanh

>>>

5 Phúc Thần

999 lần

40

Kẹo Mút Xanh

>>>

Xu Vàng

20 lần

40

Kẹo Mút Xanh

>>>

Làm Mới Võ Tướng

20 lần

100

Kẹo Mút Đỏ

>>>

Làm Mới Hoàng Kim

10 lần

4

Kẹo Mút Đỏ

>>>

5 Phúc Thần

999 lần

40

Kẹo Mút Đỏ

>>>

Xu Đỏ

20 lần

40

Kẹo Mút Đỏ

>>>

Làm Mới Trang Bị

20 lần

400

Kẹo Mút Xanh

>>>

Túi Lông Vũ Cấp 5

5 lần

400

Kẹo Mút Đỏ

1,000,000

Đồng

200

Mật Thư Ba Đậu

>>>

Thái Thượng Kim Đan

1 lần

1,000,000

Đồng

400

Kẹo Mút Xanh

>>>

Thẻ Tôn Sách

1 lần

1,000,000

Đồng

20

Mật Thư Ba Đậu

400

Kẹo Mút Đỏ

>>>

Thẻ Thái Sử Từ

1 lần

1,000,000

Đồng

20

Mật Thư Ba Đậu

5

Mật Thư Ba Đậu

>>>

20 Kẹo Mút Xanh

999 lần

5

Mật Thư Ba Đậu

>>>

20 Kẹo Mút Đỏ

999 lần