TS Online

[Sự kiện] TRANH BÁ TAM QUỐC

11/13/2019 4:00:34 PM

Sau bảo trì ngày 14/11, chúng tôi sẽ mở sự kiện TRANH BÁ TAM QUỐC, chư vị đại hiệp có thể đổi được những phần quà hấp dẫn thông qua sự kiện này.

Thời Gian sự kiện: Bắt đầu từ sau bảo trì 14/11 đến 23h59 ngày 27/11

Thời gian đổi thưởng: Bắt đầu từ sau bảo trì 14/11 đến 23h59 ngày 04/12

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi đánh quái từ cấp 60 trở lên (bao gồm cả cấp 60) sẽ có cơ hội nhận được 9 loại Trang sau đây: Trang Lưu Bị, Trang Quan Vũ, Trang Trương Phi, Trang Tào Tháo, Trang Điển Vi, Trang Hứa Chử, Trang Tôn Quyền, Trang Lữ Mông, Trang Lỗ Túc.

Nếu sử dụng tướng xuất chiến là một trong 9 tướng trên thì có tỷ lệ nhận được thêm Trang của võ tướng đó.

Ví Dụ: Chưa vị đại hiệp sử dụng Quan Vũ xuất chiến thì sẽ có tỷ lệ nhận được Trang Quan Vũ cao hơn.

Tên vật phẩm

Số lượng

ĐỔI

Tên vật phẩm

Số lượng

Giới hạn

Tranh Bá Thiên Thư

3

Tam Quốc Tranh bá

3

1

Ngọc Thục

30

Tranh Bá Thiên Thư

1

1

Ngọc Ngụy

30

Tranh Bá Thiên Thư

1

1

Ngọc Ngô

30

Tranh Bá Thiên Thư

1

1

Trang Lưu Bị

50

Ngọc Thục

1

Không giới hạn

Trang Quan Vũ

50

Ngọc Thục

1

Không giới hạn

Trang Trương Phi

50

Ngọc Thục

1

Không giới hạn

Trang Tào Tháo

50

Ngọc Ngụy

1

Không giới hạn

Trang Điển Vi

50

Ngọc Ngụy

1

Không giới hạn

Trang Hứa Chử

50

Ngọc Ngụy

1

Không giới hạn

Trang Tôn Quyền

50

Ngọc Ngô

1

Không giới hạn

Trang Lữ Mông

50

Ngọc Ngô

1

Không giới hạn

Trang Lỗ Túc

50

Ngọc Ngô

1

Không giới hạn

Ngọc Thục

3

Túi Lông Cấp 2

1

50

Ngọc Ngụy

3

Túi Linh Thạch

1

50

Ngọc Ngô

6

Triệu Gọi Bảo hộp

1

20

 

Ngoài ra, khi thu thập đủ các vật phẩm còn nhận được những phần quà hấp dẫn khác.

Vật phẩm

Số lượng

Thiên cơ phù

3

Tiên Đơn Kiện Thể

5

Xu Sự Kiện

30

Đơn Thăng Hoa

1

Tiên Đơn Năng Lượng

5

Phúc Thần

999

Ngọc Dịch Bảo Hộp

1

 

Bài viết liên quan