TS Online

Mùa Hè Sôi Động

8/5/2020 4:13:34 PM

Mùa Hè Sôi Động

Thời gian thu thập nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 06/08 đến 23h59 ngày 19/08

Thời gian đổi thưởng: Sau bảo trì ngày 06/08 đến 23h59 ngày 26/08

Nội Dung: trong thời gian sự kiện, chư vị dại hiệp khi luyện công với quái có cấp từ 30 trở lên có cơ hội nhận được Vỏ Sò và Vỏ Ốc. Sử dụng 2 vật phẩm này có thê đổi được những vật phẩm hấp dẫn.

Đổi thưởng:

Số lượng

Vật phẩm

 

Quà

Số lượng

Giới hạn

150

Vỏ Sò

>>> 

Làm Mới Hoàng Kim

1

5

150

Vỏ Ốc

300

Vỏ Sò

>>> 

Đèn Sinh Mạng Sơ

1

1

300

Vỏ Ốc

50

Vỏ Sò

>>> 

Xu Đỏ

1

30

50

Vỏ Ốc

30

Vỏ Sò

>>> 

Đại Phúc Thần

10

99

30

Vỏ Ốc

300

Vỏ Sò

>>> 

Thẻ Đổng Trác

1

1

300

Vỏ Ốc

300

Vỏ Sò

>>> 

Thẻ Lý Nho

1

1

300

Vỏ Ốc

200

Vỏ Sò

>>> 

Hoán Cốt Hoàn

1

5

200

Vỏ Ốc

50

Vỏ Sò

>>> 

Xu Vàng

1

30

50

Vỏ Ốc

 

Cửu Cung Mùa Hè Sôi động

Thời gian: Sau bảo trì ngày 06/08 đến 23h59 ngày 19/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, hoàn thành chuỗi các nhiệm vụ cửu cung sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.

Danh sách nhiệm vụ:

 • Thu Thập Vỏ Sò 0/2000   

 • Thu Thập Vỏ Ốc 0/2000

 • Khảm Đá 0/3

 • Danh Vọng 0/30

 • Vận Tiêu 0/35

 • Boss 0/55

 • Phó Bản Đội 0/35

 • Rút Võ Tướng 0/12

 • Rút Thẻ 0/12

Phần thưởng hoàn thành:

 • 1 Tiên Đơn Kiện Thể

 • 3 Làm Mới Hoàng Kim

 • 5 Thiên Cơ Phù

 • 300 Đại Phúc Thần

 • 30 Xu Vàng

 • 1 Tiên Đơn Năng Lượng

 • 1 Kỹ Năng Đan

Bài viết liên quan