TS Online

Lưu Ý về vật phẩm Heo Bay Phiếu

12/26/2019 5:23:32 PM

Kính chào chư vị đại hiệp,

Hôm nay, chúng tôi đã mở bán Túi Heo Bay có cơ hội mở ra ngoại hình thú cưỡi Heo Bay. Ở phần mô tả của vật phẩm này có thông báo thời gian từ 28/8/2019 đến 23h59 10/09/2019 thu thập thú cưỡi này sẽ nhận thêm được kinh nghiệm. Như vậy, thời gian thu thập và sử dụng để có tác dụng gia tăng điểm kinh nghiệm hết hiệu lực.

Chúng tôi nhận thấy có nhiều vị đại hiệp chưa đọc kỹ phần mô tả này nên hiểu lầm vật phẩm này vẫn còn hiệu lực tăng điểm kinh nghiệm trong thời gian này, vì thế chúng tôi xin chư vị đại hiệp lưu ý điều này để tránh hiểu lầm. Vật phẩm thú cưỡi Heo Bay không còn hiệu lực tăng điểm kinh nghiệm.

Bài viết liên quan