TS Online Mobile - Lò Hoàng Kim

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/10/2021 3:05 PM Sự kiện
Lò Hoàng Kim

Thêm mới giới hạn thời gian các Bí cấp sau từ sau bảo trì 14/10 đến trước bảo trò 28/10:

  • Bí Cấp Thần Lữ Bố
  • Bí Cấp Vương Dị
  • Bí Cấp Hạng Vũ
  • Bí Cấp Ma Quan Vũ

Ưu đãi Làm Mới Lò

Thời gian: Sau bảo trì ngày 14/10 đến trước bảo trì 28/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp làm mới lò hoàng kim đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn