TS Online

Điều chỉnh phần thưởng Vòng Quay Xổ Quà

1/8/2020 1:50:12 PM

Sau bảo trì cập nhật ngày 09/01, chúng tôi sẽ có những thay đổi ở Vòng Quay Xổ Quà.

Xóa bỏ các vật phẩm sau trong vòng quay Xổ Quà:

Phần thưởng loại 1

Cửu Trùng Thiên

Nữ Oa Thiên Ca

Heo Da Đen Phiếu

Vé Chọn Tướng

Thiết Thủy C.L Phiếu

10 Năng Lượng Đan

10 Nhanh Nhẹn Đan

Phần thưởng loại 2

50 Túi Lông Cấp 1

100 Túi Lông Cấp 1

Phần thưởng loại 4

99 Cân Chì

90 Cân Chì

 

Bổ sung các vật phẩm thay thế từ sau bảo trì ngày 09/01 đến trước bảo trì ngày 13/02/2020 (các vật phẩm thay mới từ sau bảo trì 13/02/2020 sẽ được công bố sau)

Phần thưởng loại 1

Kiếm Thiên Tình

Ám Ngục

Tắc Kè Phiếu

Bí Cấp Ba Đậu Võ Sĩ

Cân Đẩu Vân Phiếu

Hoán Cốt Hoàn

Viên reset thuộc tính

Phần thưởng loại 2

10 Túi Lông Cấp 2

20 Túi Lông Cấp 2

Phần thưởng loại 4

80 Cân Chì

50 Cân Chì

 

Hình ảnh một số vật phẩm thêm mới:

 

Bài viết liên quan