TS Online Mobile - Đánh Quá Rơi Vật Phẩm

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

23/06/2021 4:11 PM Sự kiện
Đánh Quá Rơi Vật Phẩm

Thời gian thu thập nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 24/06 đến 23h59 07/07

Thời gian đổi quà: Sau bảo trì ngày 24/06 đến trước bảo trì 08/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp luyện công với quái có cấp từ 30 trở lên có cơ hội nhận “Mảnh Áo Bơi”

Mảnh Áo Bơi chư vị đại hiệp có thể sử dụng để đổi quà trong giao diện Quà – Đổi Quà.

Mảnh Áo Bơi sẽ được thu hồi vào lúc trước bảo trì 08/07