TS Online Mobile - Chuỗi nhiệm Vụ mừng Tết Đoan Ngọ

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/06/2021 2:36 PM Sự kiện
Chuỗi nhiệm Vụ mừng Tết Đoan Ngọ

Ý Nghĩa Túi Thơm

 • Thời gian: Sau bảo trì 10/06 đến 23h59 23/06

 • Địa điểm sự kiện: Đường Trác Quận

 • NPC:  Ngô Tiểu Muội

 • Giới hạn cấp độ: Lv.30

 • Số lần mỗi ngày: 1 lần

(Lưu ý có thể đến giao diện Sự Kiện -> Lễ Hội Thuyền Rồng -> Nhiệm Vụ hằng ngày  -> Đi đến, để đến nơi nhận nhiệm vụ nhanh)

Phần Thường: 2 Hộp Lễ Thuyền Rồng và 10 Túi Thơm Trừ tà

Dựng Trứng

 • Thời gian: Sau bảo trì 10/06 đến 23h59 23/06

 • Địa điểm sự kiện: Quảng trường Trác Quận

 • NPC:  Vân Du Đạo Sỹ

 • Giới hạn cấp độ: Lv.30

 • Yêu cầu: Hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Diệt Mần Mống Ôn Dịch

 • Số lần mỗi ngày: 1 lần

Trong thời gian sự kiện, đến Quảng Trường Trác Quận gặp NPC Vân Du Đạo Sỹ tiến hành khiêu chiếu Dựng Trứng.

Phần Thưởng: Khiêu chiến thành công sẽ nhận được 1 Hộp Lễ Thuyền Rồng và 10 Túi Trừ tà

Lưu ý: Thất bại có thể làm lại nhiệm vụ này

Ôn Dịch

 • Thời gian: Sau bảo trì 10/06 đến 23h59 23/06

 • NPC:  Lưu Yên

 • Số lần mỗi ngày: 1 lần

Gặp Lưu Yên để tìm hiểu tình hình bệnh dịch ở Trác Quận. Sau đó tìm 3 vị thần ở Trác Quận để mượn sức mạnh. Quay về gặp Lưu Yên để hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng : 1 Hộp Lễ Thuyền Rồng và 10 Túi Trừ tà

Tiêu Diệt Mầm Mống Ôn Dịch

 • Thời gian: Sau bảo trì 10/06 đến 23h59 23/06

 • Yêu cầu: Hoàn thành nhiệm vụ Ôn Dịch

 • Số lần mỗi ngày: 1 lần

Đến Rừng Trác Quận tiêu diệt những người thả dịch bệnh lây lan.

Phần thưởng : 1 Hộp Lễ Thuyền Rồng và 10 Túi Thơm Trừ tà