TS Online

Cập nhật Xổ Quà và Lò Hoàng Kim

7/1/2020 4:57:23 PM

Cập nhật giới hạn thời gian từ sau bảo trì 02/07 đến trước bảo trì 09/07 các vật phẩm Loại 2 sau trong phần Xổ Quà:

  • T.Tinh Văn Ương
  • Mẹ Vĩ Đại Mê
  • Chủ Khách Sạn Mê
  • K.Tỏa Mẹ Vĩ  Đại
  • K.Tỏa Chủ Khách Sạn
  • Bí Cấp Mẹ Vĩ  Đại
  • Bí Cấp Chủ Khách Sạn

Cập nhật giới hạn thời gian từ sau bảo trì 02/07 đến trước bảo trì 09/07 vật phẩm Kim Tỏa Văn Ương trong Lò Hoàng Kim.

Bài viết liên quan