TS Online

Cập nhật Webshop ngày 29/10

10/29/2020 12:16:53 PM

Thời gian: Sau bảo trì ngày 29/10 đến trước bảo trì ngày 12/11

Nội dung: Thêm mới các vật phẩm có giới hạn thời gian trên Webshop

Vật Phẩm

Giá (DzoCoin/ DzoDong)

Điểm tích lũy

Giới hạn

Phiếu Bách Biến

100,000

130

10/Nhân vật/server

Cửu Thánh Thú

300,000

390

5/ Nhân vật /server

Cửu Thánh Thú 2

300,000

390

5/ Nhân vật /server

Cửu Thánh Thú 3

300,000

390

5/ Nhân vật /server

 

Bài viết liên quan