06/01/2021 4:17 PM Sự kiện
Cập nhật Webshop ngày 07/01

Sau bảo trì ngày 07/01 Webshop sẽ có những thay đổi như sau:

Vật phẩm giới hạn thời gian từ sau bảo trì ngày 07/01 đến trước bảo trì 21/01

Vật Phẩm

Giá (DzoCoin/ DzoDong)

Điểm tích lũy

Giới hạn

Phiếu Bách Biến

100,000

130

10/Nhân vật/server

Cửu Thánh Thú

300,000

390

5/ Nhân vật /server