TS Online Mobile - Cập nhật đổi thưởng đặc biệt sau bảo trì 28/05

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

27/05/2020 4:15 PM Sự kiện
Cập nhật đổi thưởng đặc biệt sau bảo trì 28/05

Đóng các mục đổi thưởng thêm vào ở bảo trì ngày 14/05.

Sau bảo trì ngày 28/05 đến trước bảo trì ngày 11/06 sẽ có thêm mới danh mục đổi thưởng như sau:

Đổi Mảnh Thiên Châu

Nguyên Liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

Thiên Châu Phiến

>>> 

Thánh Linh Phiến

1 lầ

Trí Tuệ Phiến

>>>

Thiên Châu Phiến

>>> 

Trí Tuệ Phiến

1 lần

Thánh Linh Phiến

>>>

Thánh Linh Phiến

>>> 

Thiên Châu Phiến

1 lần

Trí Tuệ Phiến

>>> 

 

Lệnh bài Đậu Đậu (ưu đãi phó bản)

Nguyên Liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

Lệnh Bài Đậu Đậu

>>> 

10 Đại Phúc Thần

Không giới hạn

 

Đổi Mảnh Hồn Tướng (Ưu đãi triệu tướng)

 

Số lượng

Nguyên Liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

3

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

T.Tinh Lưu Bị

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

K.Tỏa Lưu Bị

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

Lưu Bị Mê

1 lần

3

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

T.Tinh Quan Vũ

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

K.Tỏa Quan Vũ

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

Quan Vũ Mê

1 lần

3

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

T.Tinh Trương Phi

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

K.Tỏa Trương Phi

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

Trương Phi Mê

1 lần

3

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

T.Tinh Triệu Vân

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

K.Tỏa Triệu Vân

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

Triệu Vân Mê

1 lần

3

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

T.Tinh Mã Siêu

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

K.Tỏa Mã Siêu

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

Mã Siêu Mê

1 lần

3

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

T.Tinh Hoàng Trung

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

K.Tỏa Hoàng Trung

1 lần

1

Mảnh Hồn Tướng

>>> 

Hoàng Trung Mê

1 lần

 

Đổi xúc xắc may mắn (sự kiện ưu đãi xổ quà, cập nhật sau)

Số lượng

Nguyên Liệu

>>> 

Phần thưởng

Giới hạn

10

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

Xu Vàng

Không Giới Hạn

500

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

Túi phúc trang bị Thượng Cổ

10 Lần

500

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

Túi phúc trang bị Viễn Cổ

10 Lần