TS Online

Cập Nhật Đổi Thưởng Đặc Biệt

5/13/2020 2:34:59 PM

Sao bảo trì ngày 14/05, mục đổi thưởng đặc biệt có những thay đổi sau.

Đóng các phần đổi thưởng của bảo trì ngày 07/05.

Bổ sung các mục đổi thưởng sau có giới hạn thời gian từ sau bảo trì ngày 14/05 đến trước bảo trì ngày 28/05

Đổi thưởng tướng tinh:

Số lượng

Nguyên Liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

5

Bí Cấp Viên Thiệu

>>> 

T.Tinh Trương Cáp

1

2

Hạ Hầu Uyên Mê

1

T.Tinh Tào Tháo

4

Bí Cấp Tào Phi

3

K.Tỏa Tư Mã Ý

4

Bí Cấp Chu Du

>>> 

T.Tinh Chủ Khách Sạn

1

4

Bí Cấp Tào Phi

4

K.Tỏa Tư Mã Ý

4

G.C.Lượng Mê

4

T.Tinh Lưu Bị

4

Bí Cấp Tiểu Kiều

>>> 

T.Tinh Mẹ Vĩ  Đại

1

4

Bí Cấp Tôn Th.Hương

4

K.Tỏa Trương X.Hoa

4

Hoàng Nguyệt Anh Mê

4

T.Tinh Chân Mật

 

Đổi thưởng từ Túi Ưu Đãi trong Khuyến Mãi Giờ Vàng (Cập nhật sau)

Số lượng

Nguyên Liệu

 

Phần Thưởng

Giới hạn

21

Ngọc Bội Kim Sa

>>> 

Kim Giáp Phiếu

1

21

Ngọc Bội Kim Sa

>>> 

Hộp Ảo Thuật

 

3

Ngọc Bội Kim Sa

>>> 

5 Làm Mới Hoàng Kim

1

Cậu Vàng Phiếu

>>> 

50 Xu Vàng

 

 

Đổi thưởng Xúc Xắc (sự kiện sẽ cập nhật sau)

Số lượng

Nguyên Liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

10

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Xu Vàng

888

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Ngựa Bảy Màu

1

666

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Ma Miêu Phiếu

1

 

 

Bùa Ước Nguyện (sự kiện sẽ cập nhật sau)

Số lượng

Nguyên Liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

2000

Bùa Ước Nguyện

>>> 

1 T.Tinh Văn Ương

1

999

Bùa Ước Nguyện

>>> 

1 K.Tỏa Văn Ương

1

999

Bùa Ước Nguyện

>>> 

1 Văn Ương Mê

1

10

Bùa Ước Nguyện

>>> 

20 Xu Vàng

Kẹo BA ĐẬU

Số lượng

Nguyên Liệu

 

 

Phần Thưởng

Giới hạn

99

Kẹo Mút Xanh

>>> 

1 Khóa Tàng Long

1

99

Kẹo Mút Đỏ

1

Mật Thư Ba Đậu

999

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Kỹ Năng Đan

1

999

Kẹo Mút Đỏ

10.000

Đồng

100

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Làm Mới Hoàng Kim

10

100

Kẹo Mút Đỏ

5.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Túi Lông Cấp 2

50

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Túi Đại Phúc Thần

30

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

50 Đại Phúc Thần

50

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Tăng Cấp Kỵ Đơn

50

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

20

Kẹo Mút Xanh

>>> 

1 Túi Linh Thạch

100

20

Kẹo Mút Đỏ

500

Đồng

20

Mật Thư Ba Đậu

>>>

1 Túi Đồ Thượng Cổ

1

50.000

Đồng

20

Mật Thư Ba Đậu

>>> 

1 Túi Đồ Viễn Cổ

1

50.000

Đồng

50

Mật Thư Ba Đậu

>>>

Quyển Chọn Cổ Vũ Khí

1

100.000

Đồng

 

Bài viết liên quan