TS Online

Cập nhật – Ưu đãi Lò Hoàng Kim

9/16/2020 5:41:02 PM

Thêm mới các vật phẩm sau vào Lò Hoàng Kim từ sau bảo trì 17/09:

Tướng Tinh: Triệu Nga, Di Di, Nghiêm Bạch Hổ, Cao Lm, Bộ Độ Căn, Tôn Hoán, Vương Hoán, Vương Bình, Ngô Ban, Tào Nhân, Cam Ninh, Trương Lỗ, Quách Đồ, Tiên Vu Phụ, Điển Mãn, Đổng Hòa, Trương Nghi.

Bí Cấp: Dương Tùng, Ngô Ban, Ngô Lan, Lí Nghiêm, Trần Thức, Lôi Đồng, Phụ Khuông, Lưu Ung, Hoàng Quyền, Phí Quan, Lí Khôi, Tần Mật, Vương Liên, Lữ Nghĩa, Đồng Hòa, Hứa Tĩnh, Lưu Quý, Đặng Hiền, Bàng Hi, Trịnh Độ, Chu Bình Dong, Na Lị, Tây Na Bà Địa.

Từ sau bảo trì ngày 17/09 đến trước bảo trì ngày 08/10 Lò Hoàng Kim sẽ có thêm những vật phẩm mới sau:

  • Mê Nhạn Điêu Tuyết 2

  • T.Tinh Nh.Đ.Tuyết 2

  • Bí Cấp Chủ Khách Sạn

  • Bí Cấp Mẹ Vĩ Đại

  • K.Tỏa Mẹ Vĩ  Đại

  • K.Tỏa Chủ Khách Sạn

  • K.Tỏa Văn Ương

  • Bí Cấp Văn Ương

Ưu Đãi Lò Hoàng Kim

Thời gian: Sau bảo trì 17/09 đến 23h59 30/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp làm mới Lò Hoàng Kim đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Lưu Ý:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi đạt mốc.

Cách nhận vào Quà -> Lò Hoàng Kim -> Nhận

Số lần làm mới tích lũy sẽ được cộng dồn và giữ nguyên trong suốt thời gian sự kiện

Số lần làm mới lò

Phần thưởng

Số lượng

1

Hộp Kinh Nghiệm Đơn

2

5

Túi Lông Cấp 2

10

10

Làm Mới Hoàng Kim

1

30

Tăng Cấp Kỵ Đơn

20

50

Xu Vàng

70

100

Mê Nhạn Điêu Tuyết 2

1

150

T.Tinh Nh.Đ.Tuyết 2

1

 

Bài viết liên quan