TS Online

Nhiệm vụ Vương Tiểu Nhị

6/9/2020 3:46:22 PM

Tên nhiệm vụ: Vương Tiểu Nhị

Địa điểm: Nam Trung

Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh lv 25

Vật phẩm nhận được: Vũ khí + 39 atk + 500 HP + 1 Thuộc Tính, đẳng 105 & Đề Hồ Đơn*10.

Quá trình:

1. Tới Sơn Lộ Cẩm Đới tiếp xúc và đối thoại với Vệ Đại Ca.

2. Tới Thành Vĩnh Xương , tại cửa vào đối thoại với Vân Du Đạo Sĩ

3. Tiếp tục tới Phú Hộ Vĩnh Xương, đối thoại với Đường Lão Bá và nhận được Kiếm Đào Mộc.

4. Đi tới Rừng đầm lầy Âm Sâm,tại cửa vào đối thoại với Vân Du Đạo Sĩ và phải cầm Kiếm Đào Mộc lên.

5. Tại Rừng đầm lầy Âm Sâm, đối thoại và chiến đấu với Vương Tiểu Nhị 5 trận.

6. Chiến đấu kết thúc, tháo  Kiếm Đào Mộc trao trả cho Vân Du Đạo Sĩ thì hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Bài viết liên quan