TS Online

Nhiệm Vụ Gặp Giản Ung

10/30/2019 9:06:01 AM

Nhiệm Vụ Gặp Giản Ung

Cấp nhận: Level 3 - Nhiệm vụ đầu tiên sau khi xuống núi

Đến gặp Giản Ung ở Trác Quận và trả lời 3 câu hỏi với các đáp án lần lượt là Trương Bảo – Thái Bình Yêu Thuật – Thương Sinh Đã Chết, Hoàng Thiên Đương Lập.

Hoàn thành nhiệm vụ học được Thuật Trinh Thám.

Bài viết liên quan