TS Online

TEST

5/13/2020 2:16:57 PM

Số lượng

Nguyên Liệu

 

 

Phần Thưởng

Giới hạn

99

Kẹo Mút Xanh

>>> 

1 Khóa Tàng Long

1

99

Kẹo Mút Đỏ

1

Mật Thư Ba Đậu

999

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Kỹ Năng Đan

1

999

Kẹo Mút Đỏ

10.000

Đồng

100

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Làm Mới Hoàng Kim

10

100

Kẹo Mút Đỏ

5.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Túi Lông Cấp 2

50

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Túi Đại Phúc Thần

30

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

50 Đại Phúc Thần

50

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

50

Kẹo Mút Xanh

>>>

1 Tăng Cấp Kỵ Đơn

50

50

Kẹo Mút Đỏ

1.000

Đồng

20

Kẹo Mút Xanh

>>> 

1 Túi Linh Thạch

100

20

Kẹo Mút Đỏ

500

Đồng

20

Mật Thư Ba Đậu

>>>

1 Túi phúc trang bị Thượng Cổ

1

50.000

Đồng

20

Mật Thư Ba Đậu

>>> 

1 Túi phúc trang bị Viễn Cổ

1

50.000

Đồng

50

Mật Thư Ba Đậu

>>>

Quyển Chọn Cổ Vũ Khí

1

100.000

Đồng

 

Bài viết liên quan