TS Online

Hướng dẫn sử dụng Hoán Cốt Hoàn

9/14/2019 8:00:36 PM

Hoán Cốt Hoàn là vật phẩm dùng để thay đổi chỉ số ngẫu nhiên của tướng (pét) của người chơi. Nếu các bạn sỡ hữu vật phẩm này thì cách sử dụng như sau:

Ở giao diện Trạng Thái, chuyển sang tướng (pet) mà mình muốn thay đổi chỉ số với Hoán Cốt Hoàn. Chọn Tẩy Điểm -> Đồng Ý sử dụng Hoán Cốt Hoàn.

Sau khi đồng ý sử dụng Hóa Cốt Hoàn, nhân vật sẽ thay đổi chỉ số một cách ngẫu nhiên, nếu cảm thấy thích chỉ số mới chọn Đồng Ý, không hài lòng chọn Làm Lại, chú ý dù chọn gì thì Hoán Cốt Hoàn của các bạn cũng đã sử dụng và mất đi rồi!

Bài viết liên quan