TS Online Mobile - GIẢI ĐẤU MÙA XUÂN 2023 - Công Bố Chủ Tướng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

16/03/2023 5:27 PM Cập Nhật
GIẢI ĐẤU MÙA XUÂN 2023 - Công Bố Chủ Tướng

Chào Chư Vị Đại Hiệp!

Sau 2 tuần thì BTC xin phép được công bố tên của các người chơi xuất sắc dẫn đầu đường đua và ghi tên mình vào danh sách Chủ Tướng của Giải Đấu Mùa Xuân 2023

TOP TIÊU

2/3 - 5/3

Cụm máy chủ Tào Tháo, Hoàng Trung, Quan Vũ: BảoNinhKhoa

Cụm máy chủ Tôn Quyền, Lữ Bố, Điêu Thuyền: Không

Cụm máy chủ Lưu Bị, Mã Siêu, Ngũ Hổ: Không

Cụm máy chủ Khổng Minh, Tư Mã Ý, Bàng Thống: Không

Cụm máy chủ Tam Quốc, Cửu Phạt: Không

Cụm máy chủ Hán Sở: Không

TOP NẠP

9/3 - 12/3

Cụm máy chủ Tào Tháo, Hoàng Trung, Quan Vũ: KimNguyênBão

Cụm máy chủ Tôn Quyền, Lữ Bố, Điêu Thuyền: Không

Cụm máy chủ Lưu Bị, Mã Siêu, Ngũ Hổ: Absolut

Cụm máy chủ Khổng Minh, Tư Mã Ý, Bàng Thống: ThầnTàiĐến

Cụm máy chủ Tam Quốc, Cửu Phạt: VươngGiaHoa

Cụm máy chủ Hán Sở: ThànkRio

BOSS QUÂN ĐOÀN

27/02 - 02/3

Cụm máy chủ Tào Tháo, Hoàng Trung, Quan Vũ: 

 - Quân Đoàn: Wakanda (Đoàn Trưởng: Thiendi ) 

Cụm máy chủ Tôn Quyền, Lữ Bố, Điêu Thuyền: 

- Quân Đoàn: SuperBoss (Đoàn Trưởng: Yohh)

Cụm máy chủ Lưu Bị, Mã Siêu, Ngũ Hổ: 

- Quân Đoàn: OnePorn (Đoàn Trưởng: Reborn_Kei)

Cụm máy chủ Khổng Minh, Tư Mã Ý, Bàng Thống: 

- Quân Đoàn: HàoHoa (Đoàn Trưởng: KSC_Cherry)

Cụm máy chủ Tam Quốc, Cửu Phạt: 

- Quân Đoàn: Tinh_Võ (Đoàn Trưởng: Ngu_Cơ)

Cụm máy chủ Hán Sở:

- Quân Đoàn: HắcÁm (Đoàn Trưởng: Thủy8888)

BOSS TG

27/02 - 03/3

Cụm máy chủ Tào Tháo, Hoàng Trung, Quan Vũ: BảoNinhKhoa 

Cụm máy chủ Tôn Quyền, Lữ Bố, Điêu Thuyền: BạchHổ_Xynh

Cụm máy chủ Lưu Bị, Mã Siêu, Ngũ Hổ: XuânSơnKỳ

Cụm máy chủ Khổng Minh, Tư Mã Ý, Bàng Thống: oOWhiskyOo

Cụm máy chủ Tam Quốc, Cửu Phạt: _VânChi_

Cụm máy chủ Hán Sở: __OneKill__ 

 

Các Chủ Tướng lưu ý gửi mail về dzo.congdong@gmail.com.vn với các thông tin sau:

  • Tên đội:
  • Máy Chủ: 
  • UID và Tên chủ tướng (Nếu muốn ủy quyền chủ tướng thì nêu rõ UID và tên của chủ tướng muốn ủy quyền luôn):
  • UID và Tên các thành viên:

Lưu ý: Mỗi đội bao gồm 5 thành viên chính thức và 3 thành viên dự bị.